Bosanski Bosanski
  »   Geodezija i GIS

Geodezija i GIS
GEODETSKE USLUGE:
 • Ažurna geodetska situacija i izrada elaborata
 • Geodetsko snimanje komunalnih uređaja i izrada katastra komunalnih mreža
 • Izrada elaborata eksproprijacije
 • Obnova geodetke mreže stalnih tačaka
 • Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
 • Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
 • Iskolčavanje objekata i obilježavanje međa
 • Eažiranje i izrada tlocrta objekata
 • Terestičko lasersko skeniranje objekata
 • Usluge plotanja, format A0
 • Georeferenciranje planova
 • Aerofotogrametrijsko snimanje
 • Izrada 3D oblaka tačaka i 3D modela terena
 • Kompletna desktop, mobilna i web GIS rješenja