Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Kontrolno mjerenje nanosa u akumulacionom bazenu HE Jablanica
Sistem za kontrolu zasipanja akumulacionog bazena HE Jablanica je uspostavljen 1954 stastojao se od 163 kontročna poprečna profila snimljena preko doline NERETVE kao glavog toka kao i njenih pritoka za koje se smatralo da su erozione aktvne. Broj kontrolnih profila je u periodu od 1956 do 1972 racionalizovan na 72 profila tako da je kontrola zasipanja akumulacionog bazena nanosom prema zadnjem elaboratu iz 1989 g. obavljena na 68 mjernih profila . Aktivnosti kontrolnog mjerenja nanosa u akumualcionom bazenu HE Jablanica upotrebom ehosondera i TRIMBLE R8 GPS, za 68 mjernih profila ukupne dužine 24.535,00 m i obrada geodetskih rezuata mjerenja