Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Izrada situacione karte deponije šljake i pepela Turubići Termoelektrana Kakanj
Geodetsko snimanje deponije šljake i pepela Turubići za potrebe JP EP Podružnica Termoelektrana Kakanj