Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Tehnički monitoring klizišta Kukovi Jablanica
tehničko osmatranje klizišta Kukovi geodetski radovi obuhvataju: stabilizacija novoprojektovanih geodetskih tačaka na zadanim profilima po dubini padine klizanja 18 tačaka i 6 dodatnih tačaka, geodetsko opažanje tačaka klizišta metodom GPS sa centriranom bazom na oskultacionom stubu metodom brze statike intervala mjerenja na svakoj tački od 30 do 45 min., geodetsko opažanje tačaka na klizištu metodom geometrijskog nivelmana sa invarnim letvama uz željezničku prugu postojećih repera stabiliziranih u zidove ulaznih i izlaznih portala i oskultacione tačke stabilizirabje kao betonske biljege, geodetsko opažanje tačaka na klizištu metodom poligonometrije sa oskultacionine tačke preko putaj.Jablanica imenovane kao baza1 sa orijentaciom na tačku oskultacionog stuba uz želj.prugu imenovanu kao baza2, nakom jerenja napraviti ocjenu tačnosti zajedničkih tačaka za GPS mjerenja i geometrijski nivelman, GPS mjerenja i poligonometriju i na kraju za sve tri metode, izrada periodičnog izvještaja, izrad azavršnog geodetskog elaboratasa sumarnim prikazima rezultata dvogodišnjeg mjerenja .