Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Bijela Tabija Vratnik
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa je izradio projekat urgentne sanacije Bijele tabije koja se nalazi na području općine Stari grad naselje Vratnik. Za njihove potrebe izvršili smo geodetsko snimanje postojećeg stanja Kompleksa. Kombinacijom geodetskog snimanja, fotogrametrijskog snimanja terestičkom metodom i tehničkog - arhitektonskog snimanja građenih struktura, pripremljene su detaljne podloge za izradu projekta sanacije.