Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Obnova geodetske mreže općine Sapna
Projektnim zadatkom je definisano područje GPS izmjere gradske geodetske mreže općine Sapna obuhvaćeno je zemljište od cca 1794 ha. Realizacija projekta obuhvata slijedeće aktivnosti: preuzimanje podataka od Investitora, nabavka, transport i izgradnja betonskih bilega 12x24x50 nadzemni dio i 12x12x8 podzemni dio sa ugrađenim mesinganim reperima 20mm dužine 80mm okvirne mreže, geometrijskoim nevelmanom određije se visinka razlika podzemni-nadzemni dio na 1 mm, nabavka transport i ugradnja biljega unutrašnje mreže 12x12x60 nadzemni dio i 12x12x5 podzemni dio, nabavka transport i ugradnja nivelmanskih repera, mjerenje na tačkama okvirne mrežeu dvije sesije statičkom metodom korištenjem tri tačke GPS, mjerenje na tačkama unutrašnje mreže u dvije sesije statičkom metodom pri čemu se kao date koriste tačke okvirne mreže.U mjerenje se uključuje i tačke postojeće mreže koje će služiti kao kontrolne a definisane su projektom.Mjerenje visinskih razlika metodom preciznog geometrijskog nivelmana u dva smjera pri čemu je srednja kvadratna greška ispod 1 mm/km. Opažanje visokih tačaka najmanje 4 spoljna pravca, računanje koordinata s ocjenom tačnosti, zatvaranje poligona položajno i visinskiu poligonskoj mreži prema kriteri ima datim u projektnoj. Slobodno izravnanje mreže pod prisilom i ocjena tačnosti, Izrada baze podataka tačaka i repera, Izrada elaborata .