Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Obnova geodetske mreže stalnih geodetskih tačaka K.O. Travnik
Realizacija projekta sisematsko ažuriranaje katastra nekretnina općine Travnik, BNpro doo Sarajevo je izvršio obnovu mreže stalnih geodetskih tačaka. Projekt obnova geodetske mreže stalnih geodetskih tačaka obuhvata: - revizija postojeće trigonometrijske mreže u prostoru obuhvata, otkrivanje podzemnih centara trigonometrijskih tačaka i obnova ptrikvenih podzemnih centra sa povezivanje na nivelmansku mrežu radi određivanje novih visina, određivanje elemenata ekscentriciteta bilo da su u pitanju visoke nedostupne ili tačke na zemlji radi mogućnosti boljeg prijema GPS signala, regonknosciranje terena, nabavka biljega, transport i stabilizacija na terenu oslonačke mreže izrada položajnog opisa prema propozicijama iz projektne dokumentacije, GPS mjerenje prve faze sa uključivanjem 3 referentne tačke iz prethodnih GPS kompanja T40 Čubren, T258 Vlašić, T262 Tvrtkovac, T370 Dekale, T371 Raduša uz opažanje u dvije sesije uz prethodno predočen plan opažanja, GPS mjerenja druge faze sa uključivanjem oslonačkih tačaka iz prethodne faze uopažanje su uključenbe i sve pronađene trigonometrijske tačke iz mreže koja je razvijena 1990 g., opažanje vanjskih pravaca za određivanje koordinata visokih tačaka , obrada podataka mjerenja navedenih u pozicijama 2.i 3. radi dobijanje koordinata visina tačaka u državnom koordinatnom sistemu, obrada podatka opažanja GPS gradske mreže korištenjem odgovarajućeg softvera prema dužini vektora i zadatoj tačnosti prema propozicijama iz projekta, računanje koordinata visokih tačaka "presjecanjem naprijed", izrada položajnih opisa sa izradom baze podataka tačaka GPS mreže, poslovi tehničkog nivelmana sa obradom podataka i izrada tehničkog izvještaja